اداره امتحانات دانشکده فنی و مهندسی

 

شرح وظایف اداره امتحانات دانشکده فنی و مهندسی:

 1. برگزاری منسجم ارجاع به استاد در طول ترم در روزهای شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه
 2. ارسال فرم شماره 4 به دانشگاه مبدا
 3. اخذ و تحویل لیست نمرات کارآموزی و پروژه به اساتید
 4. اخذ و تحویل لیست نمرات دروس عملی ، کارگاه و آزمایشگاه به اساتید
 5. اعلام نمرات گزارش نشده در طول ترم و ترم های گذشته جهت ارسال به شورای واحد
 6. ثبت نمرات معادلسازی و ارسال فرم معادلسازی به بایگانی
 7. برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت امتحانات پایان ترم
 8. مرتب نمودن کلاسها طبق شماره صندلی
 9. پیگیری روزانه جهت حضور به موقع مراقبین در ساعات امتحانی
 10. نصب اطلاعیه مربوط ارائه پروژه و کارآموزی و اتمام زمان ارائه دانشجویان و پیگیری نمرات جهت ثبت
 11. برگزاری امتحانات هرنیمسال
 12. پیگیری و هماهنگی با اساتید جهت تحویل هرچه سریعتر پاکت های امتحانی به اساتید
 13. پیگیری جهت دریافت لیست نمرات از اساتید در اسرع وقت و تحویل به ثبت نمرات
 14. پیگیری و هماهنگی با اساتید جهت تحویل هرچه سریعتر اوراق امتحانی دانشجویان متخلف و ارجاع به استاد
 15. پیگیری و هماهنگی با اساتید جهت تصحیح هرچه سریعتر پاکت های امتحانی به اساتید