اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی

 

شرح وظایف اداره آموزش دانشکده فنی و مهندسی:

  1. اخذ پرینت انتخاب واحد و کارنامه ترمی در هر نیمسال تحصیلی جهت درج در پرونده دانشجو
  2. حذف دروس دانشجویانی که خارج از مقررات آئین نامه انتخاب واحد نموده اند
  3. بررسی انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی
  4. ثبت انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود به صورت قالبی
  5. اجرای انتخاب واحد دانشجویان
  6. کمک به اجرا و برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال
  7. کمک به ثبت نام دانشجویان جدید الورود
  8. بررسی مشکلات دانشجویان فارغ التحصیل