اداره دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی

 

شرح وظایف اداره دانشجویی دانشکده فنی و مهندسی:

  1. دریافت پرونده از بایگانی جهت بررسی
  2. ارسال پرونده به ثبت نمرات جهت تایید
  3. ارسال پرونده به فارغ التحصیلان جهت فارغ التحصیلی
  4. ارائه گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان
  5. ارائه کارت دانشجویی به دانشجویان
  6. دریافت مدارک فارغ التحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل
  7. بررسی اولیه پرونده های فارغ التحصیل ترمهای آینده جهت رفع مشکل
  8. ارسال لیست فارغ التحصیلان ممتاز شرط معدل و دانشجویان نفرات اول تا سوم
  9. پیگیری برگه های معرفی به استاد از اداره امتحانات