اداره پژوهش دانشکده فنی و مهندسی

 

شرح وظایف اداره پژوهش دانشکده فنی و مهندسی:

 1. صدور معرفی نامه کارآموزی و تحویل دفترچه گزارش کارآموزی
 2. صدور معرفی نامه جهت تحقیق
 3. انجام امور مربوط به طرحهای پژوهشی اعم از طرح اولیه ، گزارش اولیه و گزارش نهایی
 4. انجام امور مربوط چاپ کتاب ( تالیف و ترجمه )
 5. امور مربوط به پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ( صدور ابلاغیه ، دعوتنامه ، برگزاری جلسه دفاع و ... )
 6. انجام امور مربوط به مقاله اساتید
 7. فعال نمودن رمز دانشجویان
 8. انجام امور مربوط به کنفرانسهای خارج از کشور اساتید
 9. امور مربوط به انجمنها ( برق و ... )
 10. امور مربوط به بازدیدهای علمی دانشجویان
 11. فعالیتهای مربوط به هفته پژوهش ( نمایشگاه ، ایراد سخنرانی ، کارگاه آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و ... )